EDUKACJA

       Program realizowany w naszym Przedszkolu pt. „Dzieci zmienią świat na lepsze” został opracowany zgodnie ze znowelizowaną w czerwcu 2016 r. Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Program, oprócz podstawowego programu wychowawczego, wynikającego z podstawy programowej, składa się ze spójnie zintegrowanych ze sobą programów tematycznych:

  • Świadomy nauczyciel 
  • Świadomy rodzic  
  • Sztuka łagodzi obyczaje
  • Naturalna ekologia
  • Czytający przedszkolak (w ramach ogólnopolskiego programu „Czytające przedszkola”)

Bazując na dostępnych danych dotyczących rozwoju motorycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego dziecka, wykorzystując dostępne metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, uwzględniając własne założenia programowe oraz wizję przedszkola innego niż wszystkie – otrzymaliśmy kompleksowy program pracy wychowawczej w Przedszkolu UKSW, który swoim zakresem obejmuje nie tylko, tak jak w tradycyjnych programach, aktywności dziecka przy wsparciu nauczycieli wychowania przedszkolnego. Program posiada bowiem synergiczną strukturę, w której aktywność dziecka i nauczycielski proces wspomagania rozwoju dziecka są sprzężone z działalnością wychowawczą rodziców. Nie można bowiem w wieku przedszkolnym zaproponować dzieciom pewnego rozdźwięku pomiędzy wartościami i sposobem ich traktowania, pomiędzy domem a przedszkolem. Wszystkie strategiczne rozwiązania  proponowane w naszym przedszkolu będą miały tym silniejszą moc oddziaływania na dziecko im bardziej spójne staną się praktyki wychowawcze w domu.

   Ideą przyświecającą powstawaniu programu „Dzieci zmienią świat na lepsze” jest tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, żyjącego w zgodzie z otaczającą przyrodą, sprawnie funkcjonującego, prowadzącego zdrowy styl życia. Kluczowym elementem tego modelu jest współdziałanie, szacunek i akceptacja innych. Mamy nadzieję, że nasi wychowankowie będą w przyszłości poszukiwali rozwiązań, aktywnie i świadomie kierowali swoim życiem, wydawali własne sądy i podejmowali mądre decyzje.

    Program „Dzieci zmienią świat na lepsze" zawiera m.in. elementy pedagogiki Marii Montessori, której założenia wymagają od nauczycieli określonych postaw i sposobu traktowania dzieci. Program można zakwalifikować do niedyrektywnego modelu pracy przedszkola bowiem nie ma w nim tradycyjnego, dyrektywnego rozdziału pomiędzy zajęcia dydaktyczne a zabawą. Przyjmując iż zabawa i aktywność fizyczna stanowią podstawowe prawo dziecka, a jednocześnie to właśnie one są sposobem poznawania świata i nabywania kolejnych umiejętności, również tych społecznych, przygotowany przez nas program przedstawia proces wspomagania rozwoju dziecka w sposób zintegrowany z zabawą, ruchem na świeżym powietrzu, aktywnością artystyczną, badawczą, odkrywczą eksperymentalną – podejmowaną przez dzieci.  

     W naszym Przedszkolu każde dziecko traktujemy indywidualnie. Na tym etapie rozwoju dzieci nie można jeszcze zagwarantować „efektu”. Należy bowiem liczyć się z indywidualną specyfiką rozwojową dzieci, która  daje dość duży margines osiągania różnych umiejętności czy etapów. To co dla jednego dziecka jest łatwe i osiągalne w wieku np. 5 lat, dla innego może okazać się w tym wieku zbyt trudne lub zawiłe. Wystarczy więc zdać sobie z tego sprawę, stworzyć sprzyjające warunki, w postaci przemyślanych sytuacji dydaktycznych oraz nie wywierać widocznej presji na dziecko. Metodyczne obserwacje pozwalają nam dopasowywać bieżące treści edukacyjno – wychowawcze do indywidualnych potrzeb, możliwości oraz doświadczeń naszych dzieci.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach