Edukacja

Program Wychowania Przedszkolnego wydawnictwa MAC Edukacja został opracowany zgodnie ze znowelizowaną w 2017 r. Podstawą programową wychowania przedszkolnego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podczas zajęć wychowawczych uzupełniamy jego założenia o szereg aktywności artystycznych oraz elementy oparte na wprowadzonych przez nas innowacjach pedagogicznych.

Bazując na dostępnych danych dotyczących rozwoju motorycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego dziecka, wykorzystując sprawdzone i nowoczesne metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, uwzględniając własne innowacje programowe oraz wizję przedszkola innego niż wszystkie - wybraliśmy do pracy kompleksowy program pracy wychowawczej wydawnictwa MAC Edukacja. Program posiada synergiczną strukturę, w której aktywność dziecka i nauczycielski proces wspomagania rozwoju dziecka są sprzężone z działalnością wychowawczą rodziców. Nie można bowiem w wieku przedszkolnym zaproponować dzieciom pewnego rozdźwięku pomiędzy wartościami i sposobem ich traktowania, pomiędzy domem a przedszkolem. Wszystkie strategiczne rozwiązania  proponowane w naszym przedszkolu będą miały tym silniejszą moc oddziaływania na dziecko im bardziej spójne staną się z praktykami wychowawczymi w domu. Dzieci w wieku przedszkolnym przejawiają niezwykłą dynamikę w poznawaniu świata i zachodzących w nim relacji. Program opiera się na podstawach pedagogiki transgresyjnej, która polega na przekraczaniu własnych możliwości przez działanie, doświadczanie, samodzielność i odpowiedzialność.

Głównym celem Programu wychowania przedszkolnego wyd. MAC Edukacja jest rozwijanie ośmiu kompetencji kluczowych (zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 2018 r.) w oparciu o różne formy aktywności dziecięcej. Wśród nich pierwszoplanowe miejsce zajmują metody aktywizujące, oparte na różnych formach zabawy i eksperymentowania. Wśród wiodących metod pracy w naszym przedszkolu można odnaleźć: Metodę Carla Orffa, metodę ruchowej ekspresji twórczej R. Labana, metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne czy metodę aktywnego słuchania muzyki według B. Strauss. Uzupełniamy nasze zajęcia o innowacje pedagogiczne - m. in. kodowanie i programowanie.

W naszym Przedszkolu każde dziecko traktujemy indywidualnie. Zdajemy sobie sprawę, że należy liczyć się z indywidualną specyfiką rozwojową dzieci, która daje dość duży margines osiągania różnych umiejętności czy etapów. To, co dla jednego dziecka jest łatwe i osiągalne w wieku np. 5 lat, dla innego może okazać się w tym wieku zbyt trudne lub zawiłe. Wystarczy więc zdać sobie z tego sprawę, stworzyć sprzyjające warunki, w postaci przemyślanych sytuacji dydaktycznych oraz nie wywierać widocznej presji na dziecko. Obserwacje metodyczne pod kątem rozwijania kompetencji kluczowych pozwalają nam dopasowywać bieżące treści edukacyjno – wychowawcze do indywidualnych potrzeb, możliwości oraz doświadczeń naszych dzieci.